Betametasona dipropionato

Nota.

Ver Betametasona.