FRESOFOL 1% MCT

FRESENIUS-KABI

Propofol. Sedante hipnótico. 10mg /ml Amp. x 5 x 20ml. 1% Iny. Fco. x 50ml.

Principios Activos de Fresofol 1% Mct

Patologías de Fresofol 1% Mct

Laboratorio que produce Fresofol 1% Mct