Amfotericina B liposomal Interactuando con Foscarnet sódico

Efecto.

Aumento del efecto nefrotóxico de amfotericina B. No administrar.